Σε 4 Περιφέρειες: 3.000 προσλήψεις για 7 μήνες σε επιχειρήσεις και ΟΤΑ με μισθό 650 ευρώ + Δώρο

0

Την κατάρτιση νέου προγράμματος προεργασίας για 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30, στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιλαμβάνει ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα, αφορά την προετοιμασία 3.000 εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι δικαιούχοι πρέπει να  έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εν όψει της ένταξής τους την αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, μηνιαίως, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 3.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

Α) Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο.

Β) Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Γ) Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ατόμων:

α) που είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) που είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή, ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

γ) που είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλον εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα),

δ) που είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,

ε) που είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη,

στ) που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),

ζ) που στην ίδια επιχείρηση/συνεταιρισμό/πάροχο: i. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και στις ΙΚΕ, ii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), iii. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων, iv. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ).

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), σύμφωνα με όσα η δημόσια πρόσκληση ορίζει.

Μετά τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις/πάροχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, υποβάλλουν στο πληροφορικό σύστημα του ΟΑΕΔ (e- services) ηλεκτρονική αίτηση – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Οι 3.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500 θέσεις
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 500 θέσεις
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας: 1.000 θέσεις
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 1.000 θέσεις.
Συνεργασία ΟΑΕΔ – Cisco για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας υπέγραψαν ο ΟΑΕΔ και η Cisco Hellas, ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού – EU Code Week (10-25 Οκτωβρίου).

Συγκεκριμένα, η νέα συμμαχία θα προωθήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων καινοτόμων δράσεων κατάρτισης ανέργων και επαγγελματικής εκπαίδευσης μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας και σπουδαστών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, μέσω του Cisco Networking Academy, ένα διεθνές πρόγραμμα με προσανατολισμό στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, παγκοσμίως λειτουργούν 12.500 ακαδημίες σε 180 χώρες με περίπου 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για να αντεπεξέλθουν στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονομίας.

Παράλληλα, οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση στην κοινότητα του Cisco Networking Academy, όπου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα σχετικά με το μάθημα, με σπουδαστές και στελέχη της αγοράς από άλλες χώρες.

Ο ΟΑΕΔ επισημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week) είναι ένα κίνημα βάσης το οποίο διαχειρίζονται εθελοντές και το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος της η διοργάνωση δράσεων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό προγραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.