3.6 C
Αθήνα
Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023

 

 1. Εισαγωγικά – Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα με domain name www.dimarxos.gr (εφ’ εξής η «ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «REBASE CORPORATION LIMITED», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, οδός Στασικράτους, αριθμ. 32, Charalambous Tower, με αριθμό εγγραφής ΗΕ368946, με αριθμό Φ.Π.Α. CY1036894Ε, νομίμως εκπροσωπουμένη, με mail info@dimarxos.gr (εφεξής η «Εταιρεία»).

Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους που ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Κάθε χρήση της σελίδας www.dimarxos.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στην ιστοσελίδα, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά την Eταιρεία. Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολόγηση. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα στο κάτω μέρος αυτής στο πεδίο «όροι χρήσης» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς προγράμματα, κώδικας της ιστοσελίδας, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα κλπ.) και γενικά κάθε τι που έχει ενσωματωθεί αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της επιχείρησης, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. To λογότυπου του «dimarxos» αποτελεί νομίμως κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

 

 1. Ευθύνη Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους της Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Γίνεται μνεία ότι,  δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Στόχος της Εταιρείας είναι να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή του server της θα γίνεται χωρίς διακοπές ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Επιπλέον, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το περιεχόμενο δηλαδή της ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

 1. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links). Αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας και προέρχονται από τρίτους, καθώς η εταιρεία μας ως φορέας παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, δεν έχει εκ του νόμου γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδει ή αποθηκεύει (π.δ. 131/2003).

 

 1. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται ότι στις περιπτώσεις που παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να δημοσιεύσουν ή να αποστείλουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων να είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της Εταιρείας, πράγμα που αποτελεί, μεταξύ άλλων, και ποινικό αδίκημα, και δίδει στην Εταιρεία το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

 1. Ασφάλεια της Επικοινωνίας

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο Κρυπτογράφησης. Το σύστημα της Εταιρείας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Εταιρείας σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 1. Τελικές διατάξεις

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Ποιοί είμαστε

Η παρούσα ιστοσελίδα με domain name www.dimarxos.gr (εφ’ εξής η «ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «REBASE CORPORATION LIMITED», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, οδός Στασικράτους, αριθμ. 32, Charalambous Tower, με αριθμό εγγραφής ΗΕ368946, με αριθμό Φ.Π.Α. CY1036894Ε, νομίμως εκπροσωπουμένη, με mail info@dimarxos.gr (εφεξής η «Εταιρεία»).

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Φόρμες Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να παρέχουμε στους επισκέπτες πληροφορίες και να διεκπεραιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου, καθώς σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το σύνολο της παρεχόμενης λειτουργικότητας, όπως η εγγραφή, η σύνδεση και η διατήρηση της κατάστασης σύνδεσής σας ως Χρήστης κατά την περιήγησή σας στο Site. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies (σχετίζονται με την υπηρεσία Google Analytics και) συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό μας Τόπο, όπως, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies στόχευσης και διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

ΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COOKIESDIMARXOS.GR
Type Host Name Description Expiry
Αναγκαία cookies .cloudflare.com __cfduid 2/7/2020
Cookies επιδόσεων .dimarxos.gr _ga Αυτό το όνομα cookie συνδέεται με το Google Universal Analytics – το οποίο αποτελεί σημαντική ενημέρωση για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους μοναδικούς χρήστες, αναθέτοντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. Από προεπιλογή, έχει οριστεί να λήγει μετά από 2 χρόνια, αν και αυτό είναι προσαρμόσιμο από τους κατόχους ιστότοπων. 2/7/2021
Cookies επιδόσεων .dimarxos.gr _gat Αυτό το όνομα cookie συσχετίζεται με το Google Universal Analytics, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του ποσοστού αιτήματος – περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας. Λήγει μετά από 10 λεπτά. 3/7/2019
Cookies επιδόσεων .dimarxos.gr _gid Αυτό το όνομα cookie συνδέεται με το Google Universal Analytics. Αυτό φαίνεται να είναι ένα νέο cookie και από την άνοιξη του 2017 δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες από την Google. Φαίνεται να αποθηκεύει και να ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέφθηκε. 4/7/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .facebook.com datr Αυτός ο τομέας ανήκει στο Facebook, το οποίο είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Ως πάροχος φιλοξενίας τρίτου μέρους, συλλέγει ως επί το πλείστον δεδομένα σχετικά με τα συμφέροντα των χρηστών μέσω widgets όπως το κουμπί ‘Like’ που βρίσκεται σε πολλές ιστοσελίδες. Αυτό χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση στοχευμένης διαφήμισης στους χρήστες της όταν συνδεθεί στις υπηρεσίες της. Το 2014 άρχισε επίσης να εξυπηρετεί διαφήμιση με βάση τη συμπεριφορά σε άλλους ιστότοπους, παρόμοια με τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Αυτό το cookie αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που συνδέεται με το Facebook. Δεν συνδέεται άμεσα με το άτομο Facebook στο χρήστη. Το Facebook αναφέρει ότι χρησιμοποιείται για να βοηθήσει με την ασφάλεια και την ύποπτη δραστηριότητα σύνδεσης, ειδικά γύρω από την ανίχνευση των bots που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Το Facebook επίσης λέει ότι το προφίλ συμπεριφοράς που συσχετίζεται με κάθε cookie καταργείται μετά από 10 ημέρες. Αυτό το cookie διαβάζεται επίσης μέσω του Like και άλλων κουμπιών Facebook και των ετικετών που τοποθετούνται σε πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες. 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com SID Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google σε συνδυασμό με το HSID για την επαλήθευση ενός λογαριασμού χρήστη Google και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com HSID Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. Χρησιμοποιείται από τη Google σε συνδυασμό με το SID για να επαληθεύει τον λογαριασμό χρήστη Google και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com auth_token Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. Το Twitter δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων cookies. 20/6/2033
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .google.com APISID Αυτός ο τομέας ανήκει στην Google Inc. Παρόλο που η Google είναι κυρίως γνωστή ως μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η κύρια πηγή εσόδων της είναι η διαφήμιση. Η Google παρακολουθεί εκτενώς τους χρήστες τόσο μέσω των δικών της προϊόντων και τοποθεσιών όσο και των πολυάριθμων τεχνολογιών που ενσωματώνονται σε πολλά εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες για να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών του διαδικτύου και να πουλήσει διαφημιστικό χώρο σε οργανισμούς που βασίζονται σε αυτά τα προφίλ ενδιαφέροντος καθώς και να ευθυγραμμίσει τις διαφημίσεις με το περιεχόμενο στις σελίδες όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις του πελάτη του. 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .google.com SSID Αυτός ο τομέας ανήκει στην Google Inc. Παρόλο που η Google είναι κυρίως γνωστή ως μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η κύρια πηγή εσόδων της είναι η διαφήμιση. Η Google παρακολουθεί εκτενώς τους χρήστες τόσο μέσω των δικών της προϊόντων και τοποθεσιών όσο και των πολυάριθμων τεχνολογιών που ενσωματώνονται σε πολλά εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες για να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών του διαδικτύου και να πουλήσει διαφημιστικό χώρο σε οργανισμούς που βασίζονται σε αυτά τα προφίλ ενδιαφέροντος καθώς και να ευθυγραμμίσει τις διαφημίσεις με το περιεχόμενο στις σελίδες όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις του πελάτη του. 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό για την παρακολούθηση προβολής βίντεο 30/12/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com PREF Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. Αυτό είναι ένα κοινό cookie Google, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές από τις υπηρεσίες του. Αποθηκεύει προτίμηση χρηστών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των διαφημίσεων σε αναζητήσεις στο Google 18/6/2023
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com APISID Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .www.youtube.com LOGIN_INFO Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com twll Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. Το Twitter δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων cookies. 21/6/2023
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com GPS Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. 3/7/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com secure_session Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. Το Twitter δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων cookies. 20/6/2033
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com guest_id Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. Το Twitter δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων cookies. 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com SSID Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com __utma Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .doubleclick.net IDE Αυτός ο τομέας ανήκει στην Doubleclick (Google). Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Το Doubleclick είναι ανταλλαγή διαφήμισης μέσω διαγωνισμού πραγματικού χρόνου #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com LOGIN_INFO Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com personalization_id Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. 28/1/2021
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .google.com SID Αυτός ο τομέας ανήκει στην Google Inc. Παρόλο που η Google είναι κυρίως γνωστή ως μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η κύρια πηγή εσόδων της είναι η διαφήμιση. Η Google παρακολουθεί εκτενώς τους χρήστες τόσο μέσω των δικών της προϊόντων και τοποθεσιών όσο και των πολυάριθμων τεχνολογιών που ενσωματώνονται σε πολλά εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες για να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών του διαδικτύου και να πουλήσει διαφημιστικό χώρο σε οργανισμούς που βασίζονται σε αυτά τα προφίλ ενδιαφέροντος καθώς και να ευθυγραμμίσει τις διαφημίσεις με το περιεχόμενο στις σελίδες όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις του πελάτη του. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google σε συνδυασμό με το HSID για την επαλήθευση ενός λογαριασμού χρήστη Google και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης. 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .google.com SAPISID Αυτός ο τομέας ανήκει στην Google Inc. Παρόλο που η Google είναι κυρίως γνωστή ως μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η κύρια πηγή εσόδων της είναι η διαφήμιση. Η Google παρακολουθεί εκτενώς τους χρήστες τόσο μέσω των δικών της προϊόντων και τοποθεσιών όσο και των πολυάριθμων τεχνολογιών που ενσωματώνονται σε πολλά εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες για να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών του διαδικτύου και να πουλήσει διαφημιστικό χώρο σε οργανισμούς που βασίζονται σε αυτά τα προφίλ ενδιαφέροντος καθώς και να ευθυγραμμίσει τις διαφημίσεις με το περιεχόμενο στις σελίδες όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις του πελάτη του. 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com YSC Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com remember_checked Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. Το Twitter δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων cookies. 21/6/2023
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .m.youtube.com LOGIN_INFO Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .twitter.com remember_checked_on Αυτός ο τομέας ανήκει στο Twitter. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Όπου το twitter ενεργεί ως οικοδεσπότης τρίτου μέρους, συλλέγει δεδομένα μέσω μιας σειράς προσθηκών και ενσωματώσεων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρακολούθηση και τη στόχευση. 21/6/2023
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .doubleclick.net id Αυτός ο τομέας ανήκει στην Doubleclick (Google). Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Το Doubleclick είναι ανταλλαγή διαφήμισης μέσω διαγωνισμού πραγματικού χρόνου 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης m.youtube.com LOGIN_INFO Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .google.com HSID Αυτός ο τομέας ανήκει στην Google Inc. Παρόλο που η Google είναι κυρίως γνωστή ως μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η κύρια πηγή εσόδων της είναι η διαφήμιση. Η Google παρακολουθεί εκτενώς τους χρήστες τόσο μέσω των δικών της προϊόντων και τοποθεσιών όσο και των πολυάριθμων τεχνολογιών που ενσωματώνονται σε πολλά εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες για να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα των χρηστών του διαδικτύου και να πουλήσει διαφημιστικό χώρο σε οργανισμούς που βασίζονται σε αυτά τα προφίλ ενδιαφέροντος καθώς και να ευθυγραμμίσει τις διαφημίσεις με το περιεχόμενο στις σελίδες όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις του πελάτη του. Χρησιμοποιείται από τη Google σε συνδυασμό με το SID για να επαληθεύει τον λογαριασμό χρήστη Google και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης 27/10/2019
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .youtube.com SAPISID Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Cookies στόχευσης και διαφήμισης .quantserve.com mc Αυτός ο τομέας ανήκει στο Quantcast. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: Τμηματοποίηση αγοράς και κοινού, Στοχευμένες διαφημιστικές υπηρεσίες 2/8/2020
Cookies στόχευσης και διαφήμισης www.youtube.com LOGIN_INFO Το YouTube είναι μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας της Google για τη φιλοξενία και την κοινή χρήση βίντεο. Το YouTube συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω βίντεο ενσωματωμένων σε ιστότοπους, τα οποία συγκεντρώνονται με δεδομένα προφίλ από άλλες υπηρεσίες της Google, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένη διαφήμιση στους επισκέπτες του ιστού σε ένα ευρύ φάσμα των δικών τους και άλλων ιστότοπων. #############
Αταξινόμητα .frontpages.gr _gid 4/7/2019
Αταξινόμητα .frontpages.gr __cfduid 2/7/2020
Αταξινόμητα .liveleak.com PHPSESSID #############
Αταξινόμητα .frontpages.gr _ga 2/7/2021
Αταξινόμητα .liveleak.com ll_data 2/7/2020
Αταξινόμητα .frontpages.gr _gat 3/7/2019
Αταξινόμητα .ethnos.gr __cfduid 2/7/2020
Αταξινόμητα .athensvoice.gr __cfduid 2/7/2020
Αταξινόμητα .liveleak.com __qca 29/7/2020

Παρόλο που ο Διαδικτυακός μας Τόπος δε φιλοξενεί διαφημίσεις, όταν επισκεφτείτε κάποιον τρίτο ιστότοπο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος χρησιμοποιεί διαφημίσεις, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση που σχετίζεται με τον ιστότοπο μας ή/και κάποια σχετική κατηγορία περιεχομένου με αυτή που είχατε δει κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν.

Αταξινόμητα cookies

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

OΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ COOKIES

Στην περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σου, μπορεί να γίνουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητά σου.

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, αποδέκτες των προσωπικών σου δεδομένων μπορεί να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της ιστοσελίδας μας, όπως η Google. Τα δεδομένα σου ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.
 • Πάροχοι υπηρεσιών βίντεο, χαρτών, σχολιασμού ή και ενσωμάτωσης πληροφοριών από κοινωνικά δίκτυα, όπως Google, Facebook, Twitter και Instagram. Τα δεδομένα σου ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.
 • Πάροχοι υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των υποδομών μας με το internet.
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες επικοινωνίας, όπως η Google (GSUITE mail app), στο πλαίσιο της διαχείρισης της επικοινωνίας μας μαζί σου. Τα δεδομένα σου ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.

Επιπλέον, μοιραζόμαστε μη-προσωποποιημένη πληροφορία με τη μορφή στατιστικών ή συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δημοφιλία σελίδων και άρθρων αλλά και τους συνολικούς επισκέπτες της ιστοσελίδας, χωρίς όμως να μοιραστούμε προσωπικά σου στοιχεία μαζί τους.

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Επιπλέον πληροφορίες

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με την Εταιρεία και ειδικότερα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@dimarxos.gr  και στην ανωτέρω διεύθυνση της Εταιρείας.