ΚΥΑ για δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων

0

Τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όσους διαβιούν σε συνθήκες μη αποδεκτές σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα και αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσχέρειες στην κοινωνική ένταξη, περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Εργασίας.

Συγκεκριμένα, σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες, για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η παρέμβαση αφορά ειδικές κοινωνικές ομάδες που διαβιούν σε συνθήκες μη αποδεκτές σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα, όπως οι Ρομά και αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσχέρειες στην κοινωνική ένταξη. Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης είναι απαραίτητος και αναγκαίος όρος όλων των δράσεων ένταξης.

Οι «οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων» οργανώνονται ως ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων. Στο πλαίσιο των οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων, παρέχονται α) υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης, β) υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου και γ) υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη.

Οι υποστηρικτικές και συνοδευτικές κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με τους άξονες της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Φορείς υλοποίησης των οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων είναι οι δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί η προσωρινή μετεγκατάσταση.

 

Ωφελούμενοι: Όροι και και κριτήρια επιλογής
Ως ωφελούμενοι επιλέγονται μέλη ειδικών κοινωνικών ομάδων κατά την έννοια του αρ. 34 του ν. 3448/2006 (στους συμπεριλαμβάνονται οι Ελληνες Τσιγγάνοι) που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας ή στεγαστικής αρωγής.
Ωφελούμενοι δύνανται να είναι μονομελή και πολυμελή νοικοκυριά. Τα πολυμελή νοικοκυριά αποτελούνται από άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη και εκπροσωπούνται για τους σκοπούς της μετεγκατάστασης από ένα ενήλικο μέλος τους κατ’ εξουσιοδότηση των λοιπών ενήλικων μελών. Ο εκπρόσωπος αποτελεί το δικαιούχο και πρόσωπο αναφοράς του ωφελούμενου νοικοκυριού στις σχέσεις του με τον οικείο δήμο.
Οι οικείοι δήμοι καθορίζουν τις επιλέξιμες περιοχές από τις οποίες θα προέρχεται ο πληθυσμός ο οποίος θα μετεγκατασταθεί και δύνανται να εξειδικεύουν τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, ορίζεται ρητά ότι:
α) Η μετεγκατάσταση αφορά σε δημότες ή και μόνιμους κατοίκους των περιοχών που θα καθοριστούν από τους δήμους.
β) Ο δήμος ζητά υπεύθυνη δήλωση από τους υποψήφιους ότι δεν είναι ωφελούμενοι στεγαστικής συνδρομής σε άλλον δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα ούτε έχουν καταμετρηθεί ως μέλη του νοικοκυριού ωφελούμενου στεγαστικής συνδρομής σε άλλον δήμο ή κοινωνικό πρόγραμμα. Ο δήμος έχει το δικαίωμα να διασταυρώσει τα παραπάνω στοιχεία, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και των διαχειριστικών αρχών ή εποπτικών αρχών άλλων κοινωνικών προγραμμάτων που αφορούν στεγαστική συνδρομή.
Οι «οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων» λειτουργούν, βάσει εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία τους.

Υποχρεώσεις των ωφελουμένων

Όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος οφείλουν κατ’ ελάχιστον:
α) Να αποδέχονται το σύνολο των όρων του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας και των τυχόν τροποποιήσεών του.
β) Να εξοφλούν τους εκδιδόμενους λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να καταβάλουν τα επιβαλλόμενα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα προς τον οικείο δήμο. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω υποχρεώσεις τους, μετά την έκδοση τριών διαδοχικών εκκαθαριστικών λογαριασμών οποιασδήποτε υπηρεσίας, τότε ο δήμος δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της παροχής στεγαστικής υποστήριξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης και της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
γ) Να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο για το σκοπό της έκδοσης λογαριασμών κοινής ωφέλειας για τις καταναλώσεις που αντιστοιχούν στο νοικοκυριό τους.
δ) Να δηλώνουν τυχόν αίτησή τους και εξέλιξη της αίτησης (αποδοχή/απόρριψη) για άλλα προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης, προσωρινής ή μόνιμης, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.
ε) Να συνεργάζονται με την Επιτροπή Συντονισμού, την Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και, ειδικότερα, με τους φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές και συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα παραρτήματά τους, με στόχο την ομαλή κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους, στη βάση ατομικού πλάνου ένταξης.
στ) Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του δήμου για τον έλεγχο της κατάστασης των διατεθέντων οικίσκων. Αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου μπορούν να επισκέπτονται τον παραχωρούμενο οικίσκο, σε συνεννόηση με τους ωφελούμενους, προκειμένου να προβούν σε επισκευές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις στους χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτού.
ζ) Να συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Χρόνος παροχής υπηρεσιών
Η χρονική διάρκεια παροχής της στεγαστικής συνδρομής και των σχετικών με αυτή λοιπών συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών διαρκεί έως την πλήρη ένταξη όλων των μελών του νοικοκυριού στον αστικό ιστό και εξαρτάται από την πορεία ένταξης των ωφελουμένων. Η ανώτατη χρονική διάρκεια της παρούσας παρέμβασης ορίζεται στα 10 έτη.
Ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει έκθεση στο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η ειδική κοινωνική ομάδα σχετικά με την πρόοδο των ατομικών σχεδίων ένταξης των ωφελουμένων στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Κυρώσεις
Η μη τήρηση όρων του κανονισμού λειτουργίας και του ιδιωτικού συμφωνητικού αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης από την Επιτροπή Συντονισμού και την Κοινωνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές που παρέχουν τις συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Η απένταξη των ωφελουμένων από το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Συντονισμού και της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Ο φορέας υλοποίησης καθορίζει στην απόφαση απένταξης ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι ωφελούμενοι να αποχωρήσουν από τον οργανωμένο χώρο. Δίνεται η δυνατότητα να απενταχθούν και μεμονωμένοι ωφελούμενοι και όχι το σύνολο του πολυπρόσωπου νοικοκυριού στο οποίο ανήκουν.

Πόροι
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την υλοποίηση της προσωρινής μετεγκατάστασης, τις υποδομές και τη λειτουργία των εγκεκριμένων χώρων, καλύπτονται, κατά περίπτωση, από εθνικούς ή/και ευηρωπαϊκούς πόρους.
Οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από τους ωφελούμενους προς τον οικείο δήμο, καλύπτονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη βάση διαπιστωτικής έκθεσης της Επιτροπής Συντονισμού του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης.

 

ΑΠΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.